Skip to content

Veelgestelde vragen

Ik heb een brief ontvangen

Auteursrecht, of in het Engels copyright, beschermt de auteur van een origineel werk tegen onrechtmatig gebruik van zijn/haar werk, waaronder ongeautoriseerde kopiename en aanpassing van het werk.

Het auteursrecht beschermt typisch de werken van artiesten en kunstenaars zoals schrijvers, schilders en fotografen, maar het is een misvatting om te denken dat het auteursrecht enkel kunst beschermt. Zo wordt een illustratieve foto bij een wetenschappelijk artikel evenzeer beschermd. De auteursrechtelijke bescherming strekt zich ook uit tot gebruiksvoorwerpen, technische en wetenschappelijke werken en dergelijke meer, zolang er maar aan de vereiste van originaliteit is voldaan. Foto’s zijn origineel zodra je creatieve keuzes in de foto kan herkennen, bijvoorbeeld in de belichting, in de invalshoek of in het onderwerp van de foto. Aangezien dit soort keuzes in vrijwel alle foto’s terug te vinden zijn, is bijna elke foto auteursrechtelijk beschermd.

Fotografische werken worden dan ook letterlijk als auteursrechtelijk te beschermen werken vermeld in artikel 2 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Parijs, op 24 juli 1971).

Permission Machine bv volgt voor vele fotografen en agentschappen de naleving van auteursrechten op en bemiddelt bij inbreuken. Dit kan, afhankelijk van de fotograaf in kwestie, op twee manieren gebeuren. Enerzijds gebeurt dit door een geldige licentie aan te bieden aan personen en organisaties die hun beelden gebruiken zonder over zo een licentie te beschikken. De retroactieve licentie die Permission Machine aanbiedt, regulariseert het gebruik in het verleden. Anderzijds kan de rechtzetting ook gebeuren door een schadevergoeding te betalen en de afbeelding offline te halen.
Je kan de legitimiteit van Permission Machine controleren in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen via haar ondernemingsnummer 0541.831.904, of door deze link te volgen.

Een foto maken kost veel tijd, werk en kennis. Voor veel fotografen is het een full-time job, en pers- en fotoagentschappen hebben vaak meerdere professionele fotografen in dienst. Het is dan ook niet meer dan eerlijk dat ze, door middel van licenties, vergoed worden voor hun werk.

Als een foto zonder toestemming en/of zonder betaling wordt gebruikt, schaadt dat de rechthebbende op drie verschillende manieren:

  1. Gemiste licentie-inkomsten: de rechthebbende leeft van zijn/haar foto’s.
  2. De foto gaat zijn eigen leven leiden en zorgt voor een sneeuwbaleffect, zeker als je de naam van de auteur/rechthebbende niet vermeldt: de kans bestaat dat je bezoekers de foto ook gaan gebruiken zonder de rechthebbende te vermelden of te betalen, en de rechthebbende krijgt op Google Afbeeldingen als het ware concurrentie van zijn/haar eigen werk.
  3. De betalende klanten van de rechthebbende voelen zich benadeeld, aangezien zij hebben betaald voor iets waar anderen gratis gebruik van maken; zeker als het eigenlijk om een exclusieve licentie ging. Bovendien zorgt dit voor oneerlijke concurrentie, want jij biedt dezelfde content aan als hun commerciële website, maar zonder dat je de kosten hebt gemaakt.

Contacteer ons zo snel mogelijk per e-mail via legal@permissionmachine.com (bij voorkeur) of telefonisch:

België:  +32 3 304 74 26

Frankrijk: +33 03 59 82 13 38   

Verenigd Koninkrijk: +44 (0) 203 488 4971  

Verenigde Staten: +1 844 666 3362

Als blijkt dat je inderdaad al over een correcte licentie beschikt, dan sluiten we uiteraard het dossier.

Permission Machine staat onder toezicht van de FOD Economie (ofwel de Belgische Federale Overheidsdienst Economie). Het statuut van beheerentiteit is gereglementeerd in het Wetboek van economisch recht (boek XI, titel 5: “Auteursrecht en naburige rechten”). De FOD economie controleert dat wij dit correct naleven.

Heb je toch een vermoeden dat er een probleem is met je dossier? Contacteer dan onze medewerkers. Zij staan tot je beschikking om dit uit te klaren. Mocht je daarna nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de FOD Economie.

Wat er precies in rekening wordt gebracht in het geval van een auteursrechtelijke inbreuk, wordt bepaald in de Europese Handhavingsrichtlijn. Onder meer de volgende factoren worden daar behandeld:

  • Kosten opsporing en onderzoek (Overweging 26)
  • Kosten opstellen en verzenden dossier (Artikel 14)
  • Prijs licentie (Artikel 13)
  • Morele schade (Artikel 13)
  • Andere negatieve economische factoren (Artikel 13)

De kosten voor opsporing en onderzoek zijn de kosten die wij moeten maken om de inbreuk technisch op te sporen en om vast te stellen dat het inderdaad om een inbreuk gaat. Speciaal opgeleide medewerkers gaan na of het inderdaad precies dezelfde foto is en of het gebruik misschien toch niet onder een wettelijke uitzondering op het auteursrecht valt. Vervolgens gaat de fotograaf zelf na of er voor de foto in kwestie al een licentie werd verleend.

In de kosten voor het opstellen en verzenden van het dossier zitten de kosten van het opstellen ervan, het nemen van de verschillende screenshots en het verder documenteren van de inbreuk, en van het opzoeken van de nodige adres- en andere gegevens. Ten slotte wordt het dossier nog eens gecontroleerd vooraleer het wordt verzonden.

De prijs van de licentie is de vergoeding die de fotograaf/het agentschap gebruikelijk krijgt voor de foto.

De morele schade is de schade die door de fotograaf wordt geleden omdat hij/zij de kans niet heeft gekregen om toestemming te geven voor het gebruik van zijn/haar foto, voor eventuele aanpassingen van de foto of voor het achterwege laten van een correcte naamsvermelding.

De andere negatieve economische factoren bestaan er onder meer in dat de betalende klanten van de fotograaf/het agentschap  minder voor een foto willen betalen, wanneer die foto minder exclusief is. Waarom zouden zij immers moeten betalen, wanneer anderen de foto zomaar gebruiken?

Wanneer wij u een regeling voorstellen (retroactieve licentie of schadevergoeding en dossierkosten), houden wij met ons voorstel dus niet enkel rekening met de prijs van de foto, maar ook met een hele reeks andere schadeposten.

Wij hanteren voor auteursrechten, licentievergoedingen en schadevergoedingen een marktconforme prijs. Voor België en Nederland sluiten we bijvoorbeeld veelal aan bij de tarieven van respectievelijk Sofam en Stichting Beeld Anoniem. Deze tarieven zijn gebaseerd op onderzoek naar wat in België en Nederland gangbaar is, en hebben bijgevolg een breed draagvlak. Sommige fotografen/agentschappen kiezen er dan weer voor hun eigen tarieven te gebruiken.

We zien er hierbij op toe dat we nooit meer rekenen dan wat er verschuldigd zou zijn onder de berekening van Sofam of Stichting Beeld Anoniem.

Onze tarieven voor de Benelux vind je hier terug.

Je hebt de foto(’s) zonder toestemming van de auteur op je website geplaatst. Dat is een inbreuk op zijn/haar auteursrechten. Ook als je besluit om de foto(’s) in de toekomst niet langer te gebruiken, is er nog steeds een vergoeding verschuldigd. De fotograaf is immers al inkomsten misgelopen door je gebruik van de afbeelding(en). Zelfs als je besluit om er niet langer gebruik van te maken, dan verandert dit niets aan het bedrag van de gevraagde vergoeding.

Onder het auteursrecht ben je zelf aansprakelijk voor het gebruik van de foto’s op je website, ook als deze door een werknemer of toeleverancier geplaatst werden. Uiteraard staat het je vrij om contact op te nemen met degene die de foto(’s) heeft geplaatst.

Als je materiaal van derden (zoals blogberichten, productbrochures, presentaties, …) op je website plaatst, dan moet je vooraf met deze derde verifiëren of dit auteursrechtelijk in orde is. Je bent immers zelf aansprakelijk voor het materiaal dat je op je website plaatst, ook wanneer het door een andere persoon werd aangeleverd.

Foto’s die je terugvindt via Google Afbeeldingen zijn vaak auteursrechtelijk beschermd, zoals door Google ook aangegeven wordt met de mededeling “Op afbeeldingen kan auteursrecht rusten”. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over een licentie beschikt voordat je zo een foto gebruikt.

Het feit dat er geen auteur vermeld wordt bij een foto, betekent niet dat de fotograaf zijn/haar rechten op de foto heeft opgegeven. Er bestaat immers geen verplichting om © of ‘copyright’ bij een werk te zetten. Het auteursrecht ontstaat automatisch in hoofde van de auteur en moet gerespecteerd worden, ook wanneer zijn/haar naam niet vermeld is.

Bijna elke foto getuigt van een intellectuele inspanning van de fotograaf. Dat blijkt onder meer uit zijn/haar originele keuzes inzake belichting en belichtingsduur, de camera en lens, de afstand fotograaf/object (relatieve grootte van het object), de opstelling van het lichaam en de invalshoek,… Door deze keuzes wordt een compositie bereikt die kenmerken in zich draagt, waardoor ze bijdragen tot het individuele karakter van het werk. Het originele karakter van de werken staat dan ook vast.

Neem dan contact met ons op, en we bezorgen je een antwoord.