Onderwijs

Uitzondering onderwijs (Belgisch Recht)

  • By:Gunter Luyckx

Een foto op een publieke website valt nooit onder de uitzondering voor onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek … (Belgisch Recht)

De uitzondering voor onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek is voorzien in art. XI.190, 6° WER.

Onder welbepaalde voorwaarden kan de fotograaf zich niet verzetten tegen het gebruik van zijn foto in cursusmaterialen voor het onderwijs en kopieën die een onderzoeker maakt voor zijn wetenschappelijke onderzoek.

Uitzonderingen op het auteursrecht dienen restrictief te worden toegepast (meer hierover in de eerste blog uit deze reeks).

Restrictieve interpretatie wil zeggen dat je de uitzonderingen niet ruim mag toepassen. Ze mogen enkel worden toegepast in die gevallen die uitdrukkelijk in de wet zijn opgesomd en door de wet zijn bedoeld.

Wanneer je gebruik slechts deels onder de uitzondering valt, is de uitzondering dus niet van toepassing.

Publicaties op het internet zijn per definitie voor het hele publiek toegankelijk. Daardoor hebben niet-studenten en personen die niets met je onderwijsactiviteiten of wetenschappelijk onderzoek te maken hebben, toegang tot het werk.

Daardoor kan de uitzondering voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek niet gebruikt worden voor publicaties op het internet.

Zie in deze zin ook de gids van de FOD, Hoofdst. 10: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Guidelines-auteursrechten-voor-websitehouders_tcm325-281455.pdf

Posted in: Legal