FOD Economie

FOD Economie

  • By:Gunter Luyckx

FOD Economie publiceert gids auteursrechten voor website houders

FOD Economie krijgt regelmatig vragen van website houders over hoe zij met auteursrechtelijk beschermde werken dienen om te gaan.

Aan de hand van de meest gestelde vragen, stelde zij een handige gids met tips op. Artikelen 1 en 8 tot en met 11 zijn relevant voor foto’s. Brieven van Permission Machine worden in artikel 11 besproken.

Hieronder geven we een kort overzicht met eigen toelichting. Je kan de volledige gids met opinie van FOD Economie vinden op http://economie.fgov.be/nl/binaries/Guidelines-auteursrechten-voor-websitehouders_tcm325-281455.pdf

 

Artikel 1. Wat moet ik doen om het auteursrecht op mijn website te respecteren?

Wanneer je een website aanmaakt, geeft FOD Economie als tip om:

  • Een inventaris op te stellen van de elementen (zoals foto’s) die auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn.
  • De rechthebbenden van het auteursrecht op te zoeken.
  • De handelingen te bepalen waarvoor je toestemming moet hebben van de auteursrechthebbende.
  • Te onderhandelen met de auteurs of hun beheersvennootschappen.

 

Artikel 2-7 betreffen andere werken dan foto’s

Vermits deze artikelen geen betrekking hebben op foto’s behandelen we deze hier niet.

 

Artikel 8: Toestemming via beheersvennootschappen, rechtenvrije beelden en online databanken

Er zijn tal van mogelijkheden om correct een fotolicentie te bekomen.

In artikel 8, legt FOD Economie uit hoe je van beheersvennootschappen zoals Sofam en Sabam toestemming kan bekomen om foto’s uit hun repertoire te gebruiken. Dit is voornamelijk door online de tarieven te raadplegen, en vervolgens een aangifte te doen.

Maar zij gaat eveneens in op hoe rechtenvrije beelden kunnen worden gebruikt, bv. door gebruik te maken van beelden onder Creative Commons licentie. Hierbij wijst FOD Economie op een aantal aandachtspunten zoals de mogelijkheid dat het gratis gebruik beperkt is tot niet-commercieel gebruik en het voorkomen van beschermde objecten en geportretteerde personen in het materiaal.

Hier kan nog worden aan toegevoegd dat het vaak onduidelijk is door wie de beelden onder Creative Commons licentie worden verspreid. Wanneer dit is gebeurd zonder toestemming van de fotograaf, kan je –ongewild- toch nog een auteursrechtelijke inbreuk plegen. Neem dus steeds beelden uit betrouwbare bron.

Tenslotte verwijst FOD Economie naar verschillende –betalende- online databanken.

 

Artikel 9: Hyperlinks

Dit artikel is bijzonder interessant. Over het gebruik van hyperlinks bestaan immers veel misverstanden. FOD Economie geeft een mooie samenvatting:

  • Verwijst de hyperlink naar een inhoud die vrij toegankelijk is voor iedereen, dan is er geen nieuwe mededeling aan het publiek en moet u dus geen auteursrecht betalen.
  • “Verwijst de hyperlink naar informatie die niet voor iedereen toegankelijk is (bv. enkel toegankelijk voor de abonnees) dan gaat het om een nieuwe mededeling aan het publiek. U moet dan opnieuw de rechten verkrijgen van de rechthebbende(n).”

Maar let op, hyperlinken geeft niet zomaar een vrijgeleide. Zo is hyperlinken naar materiaal waarvan men weet of moest weten dat dit illegaal is geplaatst, niet toegelaten. Wanneer men een winstoogmerk heeft, wordt men verondersteld te weten dat het materiaal waarnaar men linkt illegaal is. Gebruikers met winstoogmerk hebben immers een onderzoeksplicht.

 

Artikel 10: Uitzondering voor pedagogische doeleinden

Het antwoord van FOD Economie op de vraag of men zich op de uitzondering voor pedagogische doeleinden kan beroepen wanneer men een foto op de website van zijn pedagogische instelling plaatst, is bijzonder bondig:

“Nee.

Een website is voor iedereen toegankelijk en gaat dus verder dan het toepassingsveld van de “uitzondering voor pedagogische doeleinden.””

Een duidelijk antwoord behoeft geen toelichting.

 

Artikel 11: Permission Machine

Onder artikel 11 geeft FOD Economie tips over hoe te reageren wanneer je door ons of onze collega’s wordt aangeschreven.

FOD Economie bevestigt dat de rechtenhouder het recht heeft om op te treden tegen illegaal gebruik, en dat deze een vennootschap als Permission Machine kan mandateren.

Wanneer je een brief van ons krijgt, raadt FOD Economie het volgende aan:

Naast het betalen van de licentie kunnen wij eventueel ook aanraden om na het verkrijgen van een dergelijke brief, inlichtingen aan te vragen over dit mandaat. Met andere woorden, inlichtingen die ertoe strekken het bewijs te leveren dat de vennootschap in kwestie werkelijk de mandaathouder is van dit auteursrecht.

Permission Machine treedt op als distributeur van haar licentiegevers. Dit wil zeggen dat de foto-agentschappen (Belga, ANP …) Permission Machine het recht geven om licenties op hun beelden te verkopen.

Al onze dossiers bevatten de expliciete machtiging van onze licentiegever (zoals Belga, ANP, …), en onze licentiegever zal u dit steeds willen bevestigen. In geval u bijkomende vragen heeft over onze machtiging, kan u ons deze steeds stellen. Wij zullen immers nooit optreden voor fotomateriaal dat niet tot de portefeuille van onze licentiegevers behoort.

Over de hoogte van de licentievergoeding schrijft FOD Economie het volgende:

Over het bedrag dat gevraagd wordt te betalen, kunnen wij enkel stellen dat dit bedrag niet enkel de auteursrechten kan omvatten maar dat er bijkomend een schadevergoeding kan worden gevorderd voor het onrechtmatig gebruik van de afbeelding. De hoogte van dit bedrag kunnen wij echter niet beoordelen, die bevoegdheid komt namelijk uitsluitend toe aan de hoven en rechtbanken.

De door Permission Machine gehanteerde tarieven kunnen worden geraadpleegd op http://permissionmachine.com/nl/tarief/. Wij spannen ons in om dit bedrag zo laag mogelijk te houden.

Maar aan het rechtzetten van onrechtmatig gebruik zijn een aantal administratieve kosten verbonden die er niet zijn wanneer een licentie correct, voorafgaandelijk wordt aangekocht. Denk maar aan het opzoeken van de gebruikte foto, het nagaan of een licentie al dan niet werd verleend, het beantwoorden van eventuele vragen edm. Deze kosten zijn er niet wanneer een licentie pro-actief wordt aangekocht via een automatisch systeem. Daardoor is een retro-actieve licentie vaak duurder dan een correcte, vooraf aangekochte licentie.

Posted in: Legal